O BNG advirte de que as universidades están exentas do IBI e de que a UdC xa solicitara a exención

O BNG advirte de que as universidades están exentas do IBI e de que a UdC xa solicitara a exención

A Coruña, 27 de decembro de 2012.- No lugar de responsabilizar a Universidade da Coruña e o seu equipo de goberno no pagamento do Imposto de Bens Inmobles, o Goberno Local do Sr. Negreira debería saber, cando menos, que as universidades están exentas do IBI cando o soliciten, e a Universidade da Coruña así o leva facendo desde hai máis de 10 anos, razón pola que o Concello non debería ter xirado a liquidación polo IBI. En segundo lugar, tamén debería saber o Goberno municipal que, aínda tendo abonado o IBI pola vía de apremio por unha cantidade superior aos 85.000 euros, a Universidade da Coruña tería dereito a devolución desta cantidade, porque a exención ten carácter retroactivo (podería proceder, en consecuencia, a devolución dos ingresos indebidos) e, en terceiro lugar, debería coñecer a resposta vinculante da Dirección Xeral de Tributos, de 7 de outubro de 2008 sobre o asunto, que fica claro:

1. De acuerdo con lo expuesto, en el ámbito de los impuestos locales, las Universidades públicas están exentas, concurriendo los requisitos del artículo 80.1 de la Ley Orgánica 6/2001, entre otros impuestos, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los bienes inmuebles afectos al cumplimiento de sus fines.

2. Se trata de una exención de carácter mixto, que requiere para su aplicación la concurrencia de un elemento subjetivo (que se trate de una Universidad pública) y de un elemento objetivo (que los bienes inmuebles estén afectos al cumplimiento de los fines que son propios a una Universidad).

3. la exención sólo se plantea para los casos concretos en que se solicita, dando lugar a resoluciones administrativas del Ayuntamiento competente para la gestión del impuesto, por las que se acuerde la concesión de la exención tributaria solicitada, exención que queda condicionada a que se mantenga la situación de afección de los bienes detallados a los fines de naturaleza universitaria y el carácter legal de sujeto pasivo por estos conceptos tributarios.

4. Respecto a la aplicación de la exención para los períodos impositivos 2006 y 2007, la concesión de la exención prevista en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley Orgánica 6/2001 podrá tener efectos sobre los períodos impositivos no prescritos en los que la exención fuera aplicable, siempre y cuando en el acto administrativo de concesión resulte probada la concurrencia de los requisitos para su aplicación a las fechas de devengo del IBI correspondientes a esos períodos.

5. El derecho a la aplicación de los beneficios fiscales se genera desde que se dan las condiciones necesarias para su disfrute y no desde que se soliciten, de manera que, si la solicitud se efectúa después de la fecha en que se produzcan dichas condiciones (se cumplan los requisitos establecidos por la ley para el disfrute de dicho beneficio fiscal), el reconocimiento del beneficio fiscal tendrá eficacia retroactiva a dicho momento (en el caso planteado, desde que el bien se afectó a los fines propios de la Universidad o desde el momento en que se realizaron los actos para el desarrollo inmediato de tales fines), sin perjuicio, como se ha comentado, de los efectos de la prescripción.

6 En el caso de que se haya satisfecho la deuda tributaria correspondiente a períodos impositivos anteriores a la solicitud no prescritos, a los que se extienden los efectos retroactivos, el reconocimiento de la exención da derecho al sujeto pasivo a solicitar la devolución por ingresos indebidos.

O Goberno municipal tamén debería coñecer o uso que se fai das súas parcelas e que a UdC non ten parcelas nin edificios que non teñan destino educativo

Pola outra banda, o Grupo Municipal do BNG pon de manifesto que o Goberno municipal tamén debería coñecer o uso que se fai das súas parcelas, porque a situación da Facultade de Socioloxía non é diferente da de Informática, por exemplo, que si está exenta, e no caso do estadio de Elviña, o Concello da Coruña é usuario desas instalacións. Pola outra banda, os nacionalistas lembran que a UdC está a asumir competencias municipais, como o arranxo dos viais que non son propiedade da universidade nin de uso exclusivo, ou o mantemento das zonas verdes no campus, que tamén son de titularidade pública.

O Grupo Municipal do BNG lémbralle ao Sr. Flores, que dixo que a UdC tiña que rexistrar as parcelas especificando que teñen uso educativo, a misión da universidade. Así, tal e como aprobou o Claustro en 2005 "A Universidade da Coruña é unha institución pública que ten como finalidade esencial a xeración, xestión e difusión de cultura e de coñecemento científico, tecnolóxico e profesional a través do desenvolvemento de investigación e de docencia". Deste xeito, e obviamente, a UdC non ten parcelas nin edificios que non teñan destino educativo. Enganden os nacionalistas que, nalgúns casos, o propio Concello da Coruña rexistrou de oficio o uso de edificios universitarios, como a citada Facultade de Informática.

O BNG advirte de que as universidades están exentas do IBI e de que a UdC xa solicitara a exención